LISTEN OR WATCH DAILY

WATCH NOW

חובת הלבבות שער הביטחון שיעור # 26 – איך ובמה לבטוח כשיש ילד שאינו הולך בדרך הישר? והאם אפשר לקבלו בשמחה

TESTIMONIALS

ABOUT US

”השיעור הזה שינה את חיי!“

לא קל הדבר לשנות לאדם את החיים. אדם יכול להתרשם או להתפעל מדיבורים מסויימים, דיבורים בעלי תוכן עשיר ומעורר הלב – אבל כדי שזה יפעל בו שינוי ממשי, צריך שיהיו בדרשה כזו כמה מעלות טובות. בראש ובראשונה – הרצאת הדברים צריכה להיות עקבי ושיטתי, דבר דבור על אפניו. הדברים צריכים להיאמר בדעה בינה והשכל, באופן השווה לכל נפש, תוך גילוי הבנה ואכפתיות כלפי הנושאים עליהם מדובר, כדי שכל שומע יוכל להתאים את הדברים לחייו האישיים ולמצבו הנוכחי. ובמיוחד – הדיבורים צריכים להיות “דברים היוצאים מן הלב”, כדי שיכנסו אל לב השומעים.

כאשר כל המאפיינים היסודיים האלו חוברים יחדיו, יכולה דרשה אחת לחולל שינוי עצום בחיי השומע, ובאזניו ישמע, ובלבבו יבין – ושב ורפא לו.

זהוי מטרת מפעל ‘לומדות וחסידות’. להגיש לקהל השומעים שיעורים מלאים תוכן עשיר, המסודרים ובנויים לתלפיות, הערבים ונעימים לאזני שומעיהם, ומעניקים להם הבנה חדשה בתורה ובמצוות, עם דגש חזק . לנקודות מעשיות השווים לכל נפש.

דומה כי בשל כך זכה מפעל לומדות וחסידות, בתקופה הקצרה מאז ייסודו, שמאות ואלפים התחברו אל השיעורים ו’התמכרו’ להקשיב אליהם תמידים כסדרם, כשהתחושה אחידה בין השומעים – שהשיעורים מלאי-התוכן מתייחסים לנושאים איתם הם מתמודדים בחייהם האישיים דבר יום ביומו, ומעניקים להם עצות מעשיות ליישום שאיפותיהם הרוחניים. על בסיס יומי מתקבלים במערכת עשרות פניות נלהבות מקהל השומעים, בהודאה על העבר על הדרשות הנפלאים המאירים להם אור חדש בתורה ועבודה ושיפור המידות, ובבקשה על העתיד להמשיך בעבודת הקודש ביתר שאת.

מגיד השיעורים הרה”ג רבי שמעון שפיצר שליט”א, יליד ברוקלין ניו יורק, תושב עיירת גבעת זאב שבהרי ירושלים תו”ב, שימש למשך עשור כמגיד שיעור עיון בישיבה קטנה ובישיבה גדולה בירושלים עיה”ק. כן מסר שיעור דף-היומי פופלרי מאוד למשך מחזור שלם, וסדר שיעורים עמוקים בתורת החסידות בדרך השוה לכל נפש.

“This Shiur Changed My Life!”

It is not easy to change a person’s life. A person can be impressed or awed by certain words with heartwarming content or by an orator with exceptional oratory skills – but in order for this to make real difference, there must be a few virtues in this speech.

First and foremost, the lecture must be consistent and systematic, and it must be spoken with clarity. This topic must be articulated with wisdom and wit, in a manner that is understandable and applicable to everyone, with an understanding and caring for the audience, so that each person can adjust things to his personal life and present situation. Above all – the talk should be “words from the heart”, so that they enter the heart of the listeners.

When all these fundamental characteristics come together, one sermon can make a tremendous impacton the life of the listener, and in his ears he will hear, and in his heart he will understand – and he will change for the better.

Enter: Lomdus and Chassidus.

The purpose of the “Lomdus and Chassidus” project is to provide the audience with lessons that are rich in content, waxed and woven with oratory skill and pleasant to the ears of their listeners. To give them a new understanding of Torah and mitzvot, with a strong emphasis on practical points that are on par with the average person.

It is for this reason, in the short period of time since the founding of the Lomdos and Chassidus program, hundreds and thousands of listeners have subscribed to the classes and passionately listen to them regularly, with a feeling among the listeners that the content-laden lessons relate to the subjects they face in their personal lives on a daily basis, and they find practical advice for the implementation of their spiritual aspirations. Dozens of enthusiastic requests are received from the audience daily, with both; adulation for previous topics and with requests and suggestions for future topics.

Maggid Shiur Rabbi Shimon Spitzer shlita, born Brooklyn, New York, was a resident of the town of Givat Ze’ev in the Jerusalem hills. He served for a decade as a Maggid in 2 Yeshivos in Jerusalem. He also gave a well-attended, syndicated Daf Yomi Shiur for one entire cycle, and a series of celebrated lectures where he delved into various timely subjects and expounded upon then in an easy to grasp manner, replete with Torah, Lomdos and Chassidus.

CONTACT US

Sponsors